top of page

2000-first-exibition @omotesando

2018

aparell shop

Tokyo,omotesando

Co-designer:natsuki yamagchi

photo:keito takeshima

bottom of page